2021 > 11

Lördagen den 13/11 samlades ett 30-tal medlemmar i Tovetorps ”skrivarstuga” för att lyssna till ett föredrag av kvartärgeologen Jan Risberg. Han inledde med att berätta om sitt senaste uppdrag att kartlägga sträckningen för den planerade Ostlänken från Järna till Linköping. Järnvägen är tänkt att tangera området söder om Likstammen, nära Tystberga, med en längd av 150 km. Det kommer att bl.a. byggas 200 broar och 30 tunnlar.
Med utgångspunkt från denna kartläggning fick vi en inblick i hur en geolog arbetar och hur vårt landskap har formats av de senaste inlandsisarna. En överblick visade att  Sörmland domineras av ett så kallat sprickdalslandskap, söderut finns Kolmården med sitt skogslandskap och i Norrköping öppnar sig slättlandskapet. Han berättade att man genom att borra i mossar kan få upp borrkärnor som efter analys ger en bild av det tidigare landskapet. Denna Paleoekologi visar att det efter istiden först var ett öppet landskap, som bestod av ökande mängd lövträd för att sakta till idag domineras av barrträd.
Inlandsisen lämnade fyra stadier av Östersjön efter sig; Baltiska issjön, Yoldihavet, Ancylussjön och Litorinahavet. Jan berättade om hur hela vårt område kring Likstammen låg under vatten när isen dragit sig tillbaka för ca 11000 år sedan. Hela tiden pågick (pågår) en förändring av Östersjöns strandlinje, något han kallar strandförskjutning. Detta påverkas av att landet å ena sidan höjs efter att trycket från isen lättar (Isostasi) och å andra sidan att havsytan höjs (Eustasi) när isen smälter.
Med hjälp av olika kartor fick vi se hur vårt område sakta rest sig ur issjön och hur  avlagring av lera på botten bildats för att så småningom lämnas på land. En karta som Jan visade beskrev att endast de högsta höjderna i Sörmland, de som idag är mer än 130 – 150 meter över havet, har befunnit sig över issjöns yta och resten har varit havsbotten. Han berättade att landhöjningen (strandförskjutningen) idag är 3 – 4 mm/år längs Sörmlands kust. I Skåne och vid Nordkap har den avstannat.
Som avslutning visade Jan olika kartor över Likstammenområdets berggrund, jordarter, torvmarker och isräfflor.
Efter all denna mycket intressanta information tackade Katarina vår gäst med den traditionella gåvan, samling av nektar förpackad i en burk honung.
 
För dem som önskar fördjupa sig ytterligare eller bara kolla strandlinjen rekommenderas:
https://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html (Upphör 2021-12-01)
https://apps.sgu.se/kartvisare/ (Ersätter kartgeneratorn)

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv