Restaurering av betesmarker vid Timmermon.

Strax norr om Timmermon vid sjön Likstammen, bara 500m utefter vägen mot Torpesta/Öster Malma, sker nu  restaureringen av en betesmark. Det handlar om att återställa ett tidigare beteslandskap som planterades med granskog för ca 50 år sedan. Dessförinnan var området betesmark med enstaka större lövträd bl.a. ek, rönn, björk och asp.  Olof Linden som är markägaren (och dessutom föreningens ordförande) försöker nu återställa marken till det skick den var på 1950-talet. Granskogen avverkas men alla lövträd och tall lämnas kvar. Bland annat kommer flera ekar som levt en tynande tillvaro de senaste åren att få en ny chans. I området finns också några smärre alkärr och hasselsnår vilka givetvis också sparas. Återställandet av marken överensstämmer med de mål som formulerats inom Stefan Bleckerts utredning kring kriterier för miljöanpassad markanvändning för gynnande av biodiversiteten i Likstammens avrinningsområde. Restaureringen stöds delvis av Länsstyrelsens miljöersättning “Restaurering av betesmarker och slåtterängar”. Handläggare på Länsstyrelsen är Malin Almquist.  Olof tackar alla som bidragit med råd och han liksom vi andra ser fram emot resultaten, dvs sett öppnare och vackrare strandlandskap vid Likstammen. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter