2020

Föreningens utredning om Vedaån och dess restaurering levererades den sista november till Länsstyrelsen. Här kan ni läsa de intressanta rapporterna.

Läs hela inlägget »

I går fm skrämde jag en mård som satt i en tall. Mården klättrade snabbt ner för att därefter försvinna in i skogen. Den gräddvita halsfläcken gör det omöjligt att förväxla månaden med annat mårddjur.

Under mina 25 år har jag sett fyra mårdar vid tre tillfällen.

Mats Heggestad
Mellanvik

För den som vill veta mer om mårdar kan ett besök på Wikipedia vara av intresse. (Reds. anm.)

Läs hela inlägget »

Viktoriadammen vid Torpesta bjöd på en fantastisk morgon, fångad på bild av Cilla Kullberg.

Läs hela inlägget »

Olof Lindén bjuder på den fantastiska utsikten vid Timmermon.

Läs hela inlägget »

Den 7 november träffades ett 20-tal miljövänner vid Vedaån (Norrstugan) för att lyssna till Sven Jacobsson och Stefan Silfverblad informera om Vedaå-projektet. Projektets mål är att restaurera Vedaån för att skapa bättre levnadsbetingelser för vattenlevande djur och växter på sträckan mellan Likstammen och Svarvaren, bl.a. den hotade arten Tjockskalig målarmussla vi är välsignade med i Vedaån. För att uppnå en framgångsrik restaurering krävs att inte bara åfåran i sig restaureras, minst lika viktigt är att åtgärder planeras även för området närmast ån.
Projektet ska avrapporteras i slutet av november och till den rapport Sven och Stefan författar  kommer även en rapport från Sportfiskarna, samt en rapport gällande kulturhistoriska värden, att läggas.
För projektets fortsättning kommer en ansökan för  bidrag till genomförande att lämnas in i slutet av januari, så vi kommer med största sannolikhet att få anledning att återkomma med mer information gällande projektet.
Sin vana trogen bevärdigade havsörnen oss med sin närvaro under exkursionen, dessutom sågs eller hördes gråsiska, stjärtmes och trädkrypare.

Tack Sven och Stefan för en intressant och informativ stund vid Vedaån!

Två biologer från Torpestahalvön,
syntes djupt försjunkna i bön,
Måtte vår plan,
få OK inne i  stan,
det skulle vara så bra för miljön.

 

Läs hela inlägget »

Som vi alla vet vid det här laget har vi en stor omställning i vårt skogslandskap just nu. Mycket gran har dött pga. barkborrens angrepp som blivit väldigt omfattande. Runt Likstammen pågår det/har gjorts mycket avverkningar under året där 100% gran tas ner både för att försöka stoppa angreppen och för att rädda ekonomiska värden. Det finns mycket att diskutera kring detta naturligt förekommande angrepp.

  • Ska man plantera gran igen i våra produktionsskogar eller ska man ändra       skötselstrategi och satsa på andra trädslag?
  • Vad ska man göra i våra naturreservat där det idag står 100% död gran?
  • Ska angreppen ha sin naturliga gång eller är det motangrepp i form av avverkningar, fällor eller annat som är lösningen?
  •  Finns det något positivt av naturens storskaliga angrepp i skogarna runt Likstammen ur naturvårdsperspektiv?
  • Finns det ekonomiska vinningar samtidigt som man gör en naturvårdsnytta genom att lägga om granåkrar (gammal åkermark planterad med 100% gran) till våtmark?


Här är några diskussionspunkter som går att resonera kring men ni kanske har andra infallsvinklar eller frågor som ni eller andra har bra svar kring? Välkomna att börja debattera och resonera kring barkborrens historiska angrepp i våra skogar.

Läs hela inlägget »

Ca. 150 skrakar på fiskarfänge i Timmermoviken. Foto Olof Lindén
 

Läs hela inlägget »

Lördagen 17/10 samlades  nästan 30 nyfikna och förväntansfulla miljövänner i solskenet vid Axala för att, ledsagade av Sture Larsson, vandra i Axala by. 
Sture, väl förtrogen med Axalas historia och historier, delade frikostigt med sig av berättelser om byns framväxt och liv, med bland annat etablering av mejeri, affär och skola, samt de människor som befolkat byn genom åren. Självklart upptogs en del av tiden åt information om virkestransporterna från Likstammen till Båven. Virke avverkat av Backa-Hosjö AB (senare Holmen) på östra sidan av Likstammen flottades till "Spelet" i Axalaviken, där togs stockarna iland med hjälp av en råoljedriven vinch. Virket lastades sedan på tåg, ångloket "Putte" med sex vagnar, för transport 5 km till "Klippan" vid Båven, där virket buntades och sedan bogserades på Båven till Backa-Hosjös sågverk i Sparreholm. 
Förutom berättelser om byn och dess invånare fick vi höra om hur naturen runt Axala förrändrats genom åren med bland annat en ökande igenväxning och förändrad fauna.
Lagom till fikapausen var vi framme vid Axalas runsten där samtliga entusiastiskt gav sig i kast med innehållet i ryggsäckarna, till allas stora förtjusning förgylldes tillställningen ytterligare av att Sture deklamerade eposet om "Herr Riddaren Kurt". 

Hjärtligt tack till Sture Larsson för en fängslande eftermiddag!
 

Läs hela inlägget »

Idag samlades 15 miljövänner vid Dalsjö för att, vädret till trots, ge sig ut på etapp 4 av "Likstammen runt". Dagens vandring fick en extra krydda, då vi vid samlingen fick veta att det endast 30 minuter tidigare hade observerats varg alldeles i närheten. Vår ciceron för dagen, Helena Fredriksson, Dalsjö, delade inte bara med sig av berättelser  och information om området vi besökte under vandringen längs vår vackra sjö, hon bjöd dessutom frikostigt på vanvettigt goda, hembakta, piroger vid fikapausen.
Samtalen under vandringen kretsade, föga förvånande, mycket kring vargen och dess liv och leverne, men även lusflugor, granbarkborrar och andra mindre iögonfallande delar av vår fauna avhandlades också. Medhavda kikare kom också väl till pass, bl. a. vid beskådande av en sparvhök.

Hjärtligt tack till Helena Fredriksson för ledsagning och goda piroger!

Läs hela inlägget »

Tack till Olof Lindén som låter oss njuta en fin bild av ljusets lek i vattendropparna.

 

Läs hela inlägget »

Den 5/9 samlades ett 20-tal nyfikna och förväntansfulla miljövänner vid Torpesta kvarn  för att få ta del av Kajsa Mellbrands (Länsstyrelsen) djupgående kunskaper om spindlar och deras liv och leverne. Övningen inleddes med med en faktagenomgång där vi bl.a. fick lära oss att det finns ca. 42 000 spindelarter i Världen, ungefär 740 av dessa finns representerade i Sverige. Alla spindlar är giftiga men väldigt få av dem utgör en fara för människan, trösterikt är att ingen av våra svenska spindlar tillhör den kategorin.

Därefter begav vi oss, styrkta av vetskapen att ingen fara för liv förelåg, ut på spindeljakt. Bestyckade med håvar, paraplyer, små glasburkar och entusiasm finkammades området runt kvarnen efter spindlar. När tillräckligt antal spindlar infångats samlades vi andäktigt runt Kajsa för artbestämning, beskådande och information om de spindlar som fångats. Efter avslutad genomgång släpptes naturligtvis alla spindlar tillbaka så de kunde fortsätta med de för spindlar normala sysslor som så abrupt avbrutits.

När spindlarna väl återbördats började "mat&sovklockan" ringa, en signal som inte behövde upprepas. Alla närvarande gav sig raskt i kast med innehållet i den medhavda matsäcken.

Läs hela inlägget »

Tio storlommar observerades i Dalsjöviken. De gled långsamt in och ur viken och såg ut att fiska tillsammans.  Inskickat av Helena Fredriksson. 

Läs hela inlägget »

Jan Björkman på Timmermon delar med sig av en ståtlig Gråhäger som solar sig på berget vid Timmermonsviken. 

Läs hela inlägget »
Katarina, Olof, Thomas och Cilla. (Robin kunde dessvärre inte vara med. ) Foto: Olle Katarina, Olof, Thomas och Cilla. (Robin kunde dessvärre inte vara med. ) Foto: Olle

Det kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbart.

Tack Olof för galet goda kycklingvingar en härlig tur på vår vackra sjö! 

Läs hela inlägget »

Ett knappt 15-tal av föreningens mest värmetåliga (28o C i skuggan) medlemmar samlades idag vid Grindviks ängar för att under ordförande Olof Lindéns ledning genomföra den traditionsenliga slåttern.
En tacksamhetens tanke går till Länsstyrelsen, som i sin godhet hade lånat ut en slåtterbalk, något som besparade "lie-förarna" mycket möda och troligen även värmeslag. Efter avslutad slåtter, besiktigad och godkänd av Gunilla Avrén, Finnvik, intogs den medhavda matsäcken under samtal om allt från mountain bikes till liars beskaffenhet. Under fikastunden hade vi även turen att få se inte mindre än fyra havsörnar, som till synes behagfullt lät de fysikaliska lagarna göra livet en smula lättare då de steg högt i det blå.
 

Läs hela inlägget »

Under 22 år har vi följt kolonin av Svarthakedoppingar i doppingvattnet vid Torpesta Näs.
Det har handlat om 10-22 par doppingar varav 10 par är 2020 års resultat. 22 doppingpar var det 2016. Under ganska många somrar har bona regnat bort. Doppingarnas klena bobyggen tål nämligen inte hårda hällregn. De senaste åren har dock häckningsresultaten förbättrats. Och 2019 var en toppnotering med 8 flygga ungar . I år fick de ut fem flygga ungar. De fick dessutom sällskap av två par Sothöns och en Rörhöna denna säsong.

Kan även passa på att rapportera en seglande Kungsörn den 13 juli.
Havsörnar jagar dagligen över våtmarkerna vid Torpesta Näs - nästan hela året.

Fågelhälsningar från
Stefan Silfverblad

Läs hela inlägget »

Stefan Silfverblad rapporterar två kullar Bivråk, en på Malma Ö och en vid Torpesta. 
​​

Läs hela inlägget »

Stefan Silfverblad rapporterar:
Stefan Silfverblad, Olle Grönberg, Olof Lindén, Sven Jacobsson konstaterade fyra fiskgjusehäckningar vid inventering i maj. Vid uppföljning den 16:e juli fanns det tre vuxna ungar vid boet i Stocksund. Dessutom fanns det ungar och vuxna fåglar vid de två bona nära Grindviks kvarn. Det är oklart hur många ungar som fanns vid Grindvik. Boet vid Biholmen var övergivet och häckningen spolierad.

Läs hela inlägget »

Årsmötet 2020 hölls i Torpesta By, den 27 juni under värmebölja. Sedvanliga agendapunkter följdes (protokoll följer inom kort och kommer att sändas till alla medlemmar). Efter årsmötet redogjordes för föreningens Vedaå-projekt, barkborrarnas härjningar i Sverige, samt miljögifter i abborrar i Likstammen. Som avslutning skedde en vandring utefter den led som Holmen Skog har anlagt från Torpesta mot Näs och Gubbängsudden. 
 
 

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson i Torpesta skriver: "Till min stora glädje leker bäcknejonögon i Kvarnbäcken (Torpesta) i detta nu. Bilderna visar aktiv lek med många individer i en lekgrop."

De har en intressant levnadshistoria.Efter kläckningen lever de som linålar (filtrerare) i bäcken eller i mjukbottnar ute i sjön. Efter ca 6 år metamorferar de till könsmogna individer och sen leker de (vid ca 7-10°) direkt utan att leva som parasiter.

Läs hela inlägget »

Ett härligt och spännade vårtecken fick Cilla Kullberg på film vid Torpestaviken den 12 april. 

Läs hela inlägget »

Evenemanget blir framflyttat till i sommar eller hört, återkommer om datum längre fram..

Läs hela inlägget »

Föreningens styrelse kallar till Årsstämma 2020 den 18 april kl 14.00 vid Tovetorps forskningsstation, aulan.
På agendan står stadgeenliga agendapunkter. Under punkt 18 föreslår styrelsen att årsmötet 2020 beslutar att Likstammens Miljövänner ska stödja arbetet med restaureringen av Vedaån under förutsättning att medel för arbetet beviljas från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten.
Innan årsstämman börjar kommer ordförande Olof att redogöra för resultaten från undersökningen av miljögifter i fisk från Likstammen. Under Årsstämman kommer kaffe och bullar att serveras.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén såg den 21 februari två nässelfjärilar som flög i solen på Timmermon. 

Tidiga vårtecken är inget ovanligt denna vinter. Är det någon mer som sett ovanligt tidiga tecken? Svara gärna i kommentarsfältet här nedan så delar vi med oss av observationer.

Läs hela inlägget »

Cilla Kullberg pratade under rubriken “Flyttfåglar och fettupplagring; när, var, hur, och varför?” på Tovetorp den 9 februari 2020.

Läs hela inlägget »

I april blir årsmötet av och ett exakt datum kommer längre fram. Vi efterlyser om det finns eventuella motioner från medlemmarna. Välkomna att höra av er till styrelsen.

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson (Torpesta) skriver:
"Några dagar efter att Olle fotograferade fiskande storskrakar vid Timmermon siktades en flock på hela 126 individer i Torpestaviken. Har bott permanent på Torpesta sen 1980 och det är första gången jag sett en sån ansamling av skrakar. Det måste finnas gott om småfisk i sjön."

Ulrika Åkerlind delar med sig av två fina bilder från ett snöfattigt Likstammen
Läs hela inlägget »

Likstammens Miljövänner gratulerar:
Stefan Silfverblad vinner årets vattenmiljöpris för rapporten om Likstammens naturvärden. Stefan vinner priset tillsammans med Lennart Henriksson för rapporten om blå-gul-grön målklassning.

· ”Rapporten lyfter fram målklassning från enskilda objekt till landskapsnivå. Vi blickar ut över hela Likstammens avrinningsområde och identifierar landskapsobjekt som bör uppmärksammas i mark- och vattenanvändningen”, säger författarna"

Vattenmiljöer har länge behandlats separat i skogs- och jordbrukets planeringsprocesser eftersom det har saknats ett verktyg för helhetsplanering av markanvändningen. Denna rapport presenterar en metodik hur man genom helhetsplanering av vattenlandskapet med arbetssättet Blå-Gul-Grön Målklassning integrerat kan fortsätta nyttja naturresurser på ett klokt och miljöanpassat sätt”, säger Per Olsson, biträdande avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som bistått i framtagandet av rapporten.

· I rapporten beskrivs metodiken Blå-Gul-Grön Målklassning som syftar till att komma fram till rätt miljöåtgärder, i rätt omfattning och på rätt ställe i ett avrinningsområde. Metodiken innebär kortfattat att man besöker alla fastighetens enheter som vattenmiljöer, åkrar, ängar, och skogsbestånd. Det vill säga det blå, det gula och det gröna på kartan. Där bedöms naturvärde och känslighet med hjälp av ett enkelt protokoll. Med känslighet menas hur stor risken är att brukandet av den aktuella marken kan påverka det skyddsvärda vattnet. Sedan föreslår man målklass och lämpliga miljöåtgärder. Resultatet läggs in på kartor som används i planeringen för att värna sjön och dess avrinningsområde samtidigt som det visar var man kan bedriva en effektiv produktion av livsmedel och virke på ett hållbart sätt. Användning av metoden innebär en praktisk avvägning i det enskilda fallet för att nå målen för miljön och produktionen på fastighetsnivå.
Metodiken har utarbetats och testats i Likstammens vattenlandskap i Södermanland, ett mindre avrinningsområde högt upp i vattensystemet. Området har valts som projektområde för att det bland annat är ett Natura 2000-område och består av en mosaik av vatten, jordbruksmark och skogsmark samt olika typer av markägare. Avrinningsområdet är förhållandevis litet och markägareantalet litet vilket ger goda förutsättningar för användning av den Blå-Gul-Gröna Målklassningen. Förhoppningen är att markägare på frivillig basis ska få ökad kunskap och förståelse för hur brukandet av marken påverkar vattenmiljöerna och hur de genom en helhetsanvändning kan minska de negativa effekterna.

Läs hela inlägget »

Här kommer en sammanfattning av de naturvårdsåtgärder som gjorts runt Likstammen under 2019.

Lövrestaurering vid Torpesta Näs
Holmen skog gjorde under sommaren en restaurering för att få en mer lövrik skog på ca 10ha. Genom maskinell avverkning med skördare och skotare har man avlägsnat gran och sparat allt löv. 

Ny våtmark i naturreservatet Timmermon
Under hösten anlade Länsstyrelsen en ny våtmark på ca 1 ha som har som syfte att skapa en mer varierad landskapsbild samt gynna större och mindre vattensalamander, kräldjur samt fåglar. 

Naturvårdsbränning vid Grundsdal
Holmen skog gjorde under sommaren en naturvårdsbränning för att få in mer brandpräglade skogar i landskapet runt Likstammen. Efter bränningen har det sprutat upp aspsly vilket är värdefullt då vi behöver mer lövrika skogar i vårt landskap. 

Gå in under menyfliken "karta" så kan ni se mer exakt vart åtgärderna är utförda och självklart ska ni besöka dessa platser.

Kommentera/Diskutera gärna under kommentarsfältet kring åtgärderna eller om ni vet mer naturvårdsinsatser som gjorts inom Likstammens naturrike.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv