2020

Årsmötet 2020 hölls i Torpesta By, den 27 juni under värmebölja. Sedvanliga agendapunkter följdes (protokoll följer inom kort och kommer att sändas till alla medlemmar). Efter årsmötet redogjordes för föreningens Vedaå-projekt, barkborrarnas härjningar i Sverige, samt miljögifter i abborrar i Likstammen. Som avslutning skedde en vandring utefter den led som Holmen Skog har anlagt från Torpesta mot Näs och Gubbängsudden. 
 
 

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson i Torpesta skriver: "Till min stora glädje leker bäcknejonögon i Kvarnbäcken (Torpesta) i detta nu. Bilderna visar aktiv lek med många individer i en lekgrop."

De har en intressant levnadshistoria.Efter kläckningen lever de som linålar (filtrerare) i bäcken eller i mjukbottnar ute i sjön. Efter ca 6 år metamorferar de till könsmogna individer och sen leker de (vid ca 7-10°) direkt utan att leva som parasiter.

Läs hela inlägget »

Ett härligt och spännade vårtecken fick Cilla Kullberg på film vid Torpestaviken den 12 april. 

Läs hela inlägget »

Evenemanget blir framflyttat till i sommar eller hört, återkommer om datum längre fram..

Läs hela inlägget »

Föreningens styrelse kallar till Årsstämma 2020 den 18 april kl 14.00 vid Tovetorps forskningsstation, aulan.
På agendan står stadgeenliga agendapunkter. Under punkt 18 föreslår styrelsen att årsmötet 2020 beslutar att Likstammens Miljövänner ska stödja arbetet med restaureringen av Vedaån under förutsättning att medel för arbetet beviljas från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten.
Innan årsstämman börjar kommer ordförande Olof att redogöra för resultaten från undersökningen av miljögifter i fisk från Likstammen. Under Årsstämman kommer kaffe och bullar att serveras.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén såg den 21 februari två nässelfjärilar som flög i solen på Timmermon. 

Tidiga vårtecken är inget ovanligt denna vinter. Är det någon mer som sett ovanligt tidiga tecken? Svara gärna i kommentarsfältet här nedan så delar vi med oss av observationer.

Läs hela inlägget »

Cilla Kullberg pratade under rubriken “Flyttfåglar och fettupplagring; när, var, hur, och varför?” på Tovetorp den 9 februari 2020.

Läs hela inlägget »

I april blir årsmötet av och ett exakt datum kommer längre fram. Vi efterlyser om det finns eventuella motioner från medlemmarna. Välkomna att höra av er till styrelsen.

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson (Torpesta) skriver:
"Några dagar efter att Olle fotograferade fiskande storskrakar vid Timmermon siktades en flock på hela 126 individer i Torpestaviken. Har bott permanent på Torpesta sen 1980 och det är första gången jag sett en sån ansamling av skrakar. Det måste finnas gott om småfisk i sjön."

Ulrika Åkerlind delar med sig av två fina bilder från ett snöfattigt Likstammen
Läs hela inlägget »

Likstammens Miljövänner gratulerar:
Stefan Silfverblad vinner årets vattenmiljöpris för rapporten om Likstammens naturvärden. Stefan vinner priset tillsammans med Lennart Henriksson för rapporten om blå-gul-grön målklassning.

· ”Rapporten lyfter fram målklassning från enskilda objekt till landskapsnivå. Vi blickar ut över hela Likstammens avrinningsområde och identifierar landskapsobjekt som bör uppmärksammas i mark- och vattenanvändningen”, säger författarna"

Vattenmiljöer har länge behandlats separat i skogs- och jordbrukets planeringsprocesser eftersom det har saknats ett verktyg för helhetsplanering av markanvändningen. Denna rapport presenterar en metodik hur man genom helhetsplanering av vattenlandskapet med arbetssättet Blå-Gul-Grön Målklassning integrerat kan fortsätta nyttja naturresurser på ett klokt och miljöanpassat sätt”, säger Per Olsson, biträdande avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som bistått i framtagandet av rapporten.

· I rapporten beskrivs metodiken Blå-Gul-Grön Målklassning som syftar till att komma fram till rätt miljöåtgärder, i rätt omfattning och på rätt ställe i ett avrinningsområde. Metodiken innebär kortfattat att man besöker alla fastighetens enheter som vattenmiljöer, åkrar, ängar, och skogsbestånd. Det vill säga det blå, det gula och det gröna på kartan. Där bedöms naturvärde och känslighet med hjälp av ett enkelt protokoll. Med känslighet menas hur stor risken är att brukandet av den aktuella marken kan påverka det skyddsvärda vattnet. Sedan föreslår man målklass och lämpliga miljöåtgärder. Resultatet läggs in på kartor som används i planeringen för att värna sjön och dess avrinningsområde samtidigt som det visar var man kan bedriva en effektiv produktion av livsmedel och virke på ett hållbart sätt. Användning av metoden innebär en praktisk avvägning i det enskilda fallet för att nå målen för miljön och produktionen på fastighetsnivå.
Metodiken har utarbetats och testats i Likstammens vattenlandskap i Södermanland, ett mindre avrinningsområde högt upp i vattensystemet. Området har valts som projektområde för att det bland annat är ett Natura 2000-område och består av en mosaik av vatten, jordbruksmark och skogsmark samt olika typer av markägare. Avrinningsområdet är förhållandevis litet och markägareantalet litet vilket ger goda förutsättningar för användning av den Blå-Gul-Gröna Målklassningen. Förhoppningen är att markägare på frivillig basis ska få ökad kunskap och förståelse för hur brukandet av marken påverkar vattenmiljöerna och hur de genom en helhetsanvändning kan minska de negativa effekterna.

Läs hela inlägget »

Här kommer en sammanfattning av de naturvårdsåtgärder som gjorts runt Likstammen under 2019.

Lövrestaurering vid Torpesta Näs
Holmen skog gjorde under sommaren en restaurering för att få en mer lövrik skog på ca 10ha. Genom maskinell avverkning med skördare och skotare har man avlägsnat gran och sparat allt löv. 

Ny våtmark i naturreservatet Timmermon
Under hösten anlade Länsstyrelsen en ny våtmark på ca 1 ha som har som syfte att skapa en mer varierad landskapsbild samt gynna större och mindre vattensalamander, kräldjur samt fåglar. 

Naturvårdsbränning vid Grundsdal
Holmen skog gjorde under sommaren en naturvårdsbränning för att få in mer brandpräglade skogar i landskapet runt Likstammen. Efter bränningen har det sprutat upp aspsly vilket är värdefullt då vi behöver mer lövrika skogar i vårt landskap. 

Gå in under menyfliken "karta" så kan ni se mer exakt vart åtgärderna är utförda och självklart ska ni besöka dessa platser.

Kommentera/Diskutera gärna under kommentarsfältet kring åtgärderna eller om ni vet mer naturvårdsinsatser som gjorts inom Likstammens naturrike.

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarerna.

Nyhetsarkiv