2019

Olle Lindén fick en härlig syn när han fick se ett 50-tal skrakar som fiskade i Likstammen vid Timmermonviken. Avslutar med en vacker och stillsam bild på höstkväll vid Likstammens strand.
 

Läs hela inlägget »

Ungefär 15 medlemmar träffades den 5 oktober för tredje etappen av Miljövännernas vandring runt vår älskade sjö Likstammen. Deltagarna startade i strålande solsken och lagom temperatur. Vi vandrade från Grindsvik mest på vägen men också med flera avvikningar in i naturen mot sjöstranden, förbi Stora Brandsbol, och förbi det lilla soldattorpet Bromsens till etappen slutade vid Grundsdal. Vi njöt av det fina vädret med hög luft, härliga höstfärger, och (något) värmande solsken. Vi såg de naturvårdsinsatser som markägarna hade gjort inklusive naturvårdsbränningen just norr om Bromsens soldattorp. Här fan vi bland annat blommande exemplar av brandnäva (Geranium lanuginosum) som uppenbarligen gynnats av den naturvårdsbränning som utförts på initiativ av Holmen Skog..

Läs hela inlägget »

Då det regnade rejält hela lördagmorgonen fick vi skjuta upp fångsten till söndag morgon, och vi var 9 stycken morgonpigga som möttes på Tovetorp kl 6:30.
För att attrahera flyttfåglar som flyger på natten spelade vi svarthätte- och lövsångarsång hela natten, och nu på morgonen kunde vi fånga de som var nyfikna nog att stanna i området. Det är alltid lika spännande, för man vet ju aldrig vad som dyker upp... men denna morgon fick vi ungefär vad man kan förvänta sig, och vanliga arter i området. Totalt 20 fåglar; 12 svarthättor, 3 lövsångare, 3 taltrastar, en rödhake och en talgoxe fick flyga iväg med varsin liten aluminiumring på benet, som kan ge oss information om deras liv och leverne om någon människa träffar på dem igen..

Läs hela inlägget »

Olle Lidén hittade en liten fladdesmus som hade krupit fram vid hans lada. Är det någon som vet vad det är för art?

Läs hela inlägget »

Ca 200 skarvar drar runt Likstammen och fiskar I vikarna, som här I Timmermoviken. Upp till 4 havsörnar seglar ovanför flocken med skarvar men verkade inte på allvar intresserade av att anfalla och skarvarna föreföll orädda

Läs hela inlägget »

Den 10 augusti anordnade Likstammens Miljövänner sin årliga slåtter hos Gunilla Avrén vid Grindvik. Evenemanget sammanföll med Länsstyrelsens “Maskinvisning och lieslåtterkurs” så vi Miljövänner deltog först i Länsstyrelsens aktivitet varefter somliga av oss bearbetade den äng där vi brukar vara. Sammanlagt deltog ca 30 personer i dagens evenemang. Traditionella och maskinella skötselmetoder visades på ett professionellt sätt av Nordiska Mästare i lieslåtter Monika Gustavsson och Jörgen Olsson. Vi fick lära oss hur man använder olika typer av liar, hur man slipar dem och speciella tekniker vid användningen. Länsstyrelsen bjöd på kaffe och smörgås. Vädret var utmärk, dvs lagom varmt och molnigt. Mot slutet av övningen föll ett lätt regn..

Läs hela inlägget »

Den 25 maj träffades ett 20-tal Miljövänner vid Grindviks Kvarn för etapp 2 av föreningens plan att vandra Likstammen Runt. Vid Grindvik möttes vi av Gunilla Avrén som äger kvarnen och hon beträttade om kvarnens historia. Kvarnen som byggdes på 1870-talet var i drift fram till 1967. En grävd kanal försåg kvarnen med vatten från Sticksjön. Spannmålet kom från gårdarna runt sjön och trakterna upp emot Gnesta. Med hjälp av Länsmuseet och Frustuna Hembygdsförening fick Gunilla mot slutet av 1970-talet igång en renovering av kvarnen. Några år senare uppstod dock skador på en vattenhjulsstocken och kvarnen fungerar inte nu. Miljövännerna vandrade vidare under ledning av Ingemar Lindqvist och Karin Dittmer och fick en redovisning av det järnbruk, Lundholms Bruk, som etablerades på 1670-talet vid Brandsbol intill Sticksjön. Bruket som tillverkade kanoner var i drift bara något tiotal år varefter verksamheten flyttades till Erendal. Malmen som bearbetades kom från Utö i Stockholms södra skärgård där gruvbrytning skett sedan 1100-talet. Miljövännerna intog kaffe med mera i en fantastiskt vacker sommarhage med mängder av smörblommor, förjätmigej, mandelblom och gökärt. Efter rasten drog gruppen vidare söderut mot Stocksund via Finnvik där Gunilla Avrén bor. Vi tog oss fram utefter den gamla stigen mot Stocksund men vek av mot Likstammen där bryggbåtar väntade för att ta oss tillbaka till Grindvik. .

Läs hela inlägget »
Etiketter: grindvik, finnvik

Åsa-Lisa Linnman observerade den 14/5 en skogsmård. Hon skriver: Vi observerade från köksfönstret på Skimragården hur en skogsmård i maklig takt sökte efter något ätbart längs stranden av "Lilla Viltvattnet" i Timmermons Naturreservat .
 

Läs hela inlägget »

Rovdjursföreningens Niclas Amloh besökte Miljövännerna lördagen den 11 maj för att redogöra för populationsstatus och trender vad gäller och Sörmlands rovdjur. Niclas fokuserade sitt anförande på vargen men berörde också de andra stora rovdjuren. Det finns tre kända varg-revir i Sörmland och det mest kända är Sjunda-reviret norr om Gnestad. Niclas berättade om hur reproduktionen av vargen skett i Sjunda och det närliggande Ärla-reviret sedan 2014. Han berättade bland annat om hur valparna spridit sig, problemen med slagningar (angrepp på får) och inavel. I vår del av Sverige är reviren relativt små, typ ca 500 km2, medan de i Dalarna är minst dubbelt så stora. Ett revir väljs av en tik som etablerar sig och inväntar en vandrande hane. Vissa varg-individer lever utan att “besvära” människan och angriper aldrig får och hundar medan andra individer är mera besvärliga. I Sverige som helhet var populationen ca 305 vargar (43 revir) före jakten 2018/19. Man räknar med att ca 20 individer sköts. Vad gäller lodjur så fick vi veta att man anser att vi har ca 1,5 föryngringar i D-län (en i trakten av Bettna och en i norr – delad med Stockholm). Lodjursbeståndet i Sörmland har gått ner de senaste åren men en uppgång har skett i Östergötland. Vad gäller de övriga fyra stora förutsåg Niclas att vi inom 5-10 års tid kommer att ha både björn och kanske även järv i våra trakter. Niclas tackades varmt för ett informativt anförande.    

Läs hela inlägget »
Etiketter: rovdjur, varg

Olof Lindén skriver: Uttern hittad den 15 april, kl 13.00 på E4 påkörd ca 800 m norr om påfarten vid Lästringe Kyrka (norrgående). Ett vattendrag rinner genom vägbanken från västra sidan om E4 till östra sidan ner till Fårsjön vid Gärdesta. Djuret lämnat till polisen i Eskilstuna.

Hans Ring fyller i: Så bedrövligt tråkigt. Detta är den fjärde uttern som är överkörd i detta område på ett år. De tre tidigare var alla handjur. Och det är det stora bekymret att när uttrarna har passerat Fårsjön finns inget vattendrag som uttern kan utnyttja. De simmar inte genom trummor utan söker sig upp på land för att ta sig till närmsta vattendrag, upp mot sjöarna söder om Gnesta.
 

Läs hela inlägget »

Miljövännerna träffades den 13 april i aulan på Tovetorps forskningsstation. Träffen inleddes med ett par anföranden av representanter från länsstyrelsen under temat ängs- och betesmarker samt våtmarker. Ulrika Hägertorp, Malin Almquist samt Ingrid Franzen redogjorde för arbetet med hur dessa värdefulla områden kan skyddas och också restaureras. Ytan ängs- och betesmark i Sverige har minskat dramatiskt. 1850 fanns 2 miljoner hektar sådana marker, idag finns bara ca 400,000 kvar. I Sörmland finns ca 17,000 hektar naturbetesmark och endast 400 hektar av de mest värdefulla nämligen slåtterängar. Kring Likstammen har många värdefulla ängar och hagar blivit granplanteringar de senaste hundra åren. Vad gäller våtmarker är utvecklingen densamma: i Sverige har 75% av alla våtmarker påverkats av dikningar och 90% av slättlandskapets våtmarker har försvunnit. Genom olika insatser bland annat via länsstyrelsen görs nu en rad försök att skydda och restaurera såväl ängsbeten och slåtterängar som våtmarker.      

Efter kaffe och bulle följde Likstammens Miljövänners årsmöte vilket följde stadgarna. Nämnas bör att styrelsens beviljades ansvarsfrihet och omvaldes. Dessutom godkändes styrelsens framställan att föreningens stadgar som talar om “Likstammens avrinningsområde” ändras till “Likstammens Naturrike” och att Likstammens Naturrike är föreningens huvudsakliga intresseområde där föreningens arbete bör koncentreras..

Läs hela inlägget »

Den 25/4 utförde Holmen skog en 10 ha stor naturvårdsbränning vid Grundsdal (nordöstra Likstammen). Här nedan kan ni se lite bilder drån bränningen och efteråt. Fotograf: Johan Njunjes (Holmen skog)

Läs hela inlägget »

En tapper skara miljövänner möttes vi Grindvik äng för fagning i ett härligt vårväder. Koltrast och rödhake sjöng flitigt och föreningens medlemmar räfsade ihop kvistar och löv

Läs hela inlägget »

29/3. Cilla Kullberg delar med sig av lite bilder från Torestaviken. "Isen ligger fortfarande längst söder ut men när vi kommer längre norr ut så möttes vi av is-klirret i strandkanten."

31/3. Vidare skriver hon "Idag gick isen upp i Torpestaviken, och sedan den 27/3 har gäddorna lekt mellan träden!"

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av en vår/vinter bild. Vackert.

Läs hela inlägget »

Naturrike är ett namn som i dag används för att beteckna ett område med särskilda naturvärden knutna till land och vatten. För att bevara och utveckla ett naturrikes värden krävs en hänsynsfull skötsel, där framförallt skogsbruk, jordbruk och friluftsliv anpassas till områdets naturvärden. 

Sjön Likstammen ligger centralt i Sörmland strax söder om Gnesta. Likstammens karaktär som klarvattensjö utan allvarliga föroreningsproblem och annan miljöpåverkan gör den unik. Vattnet i sjön är av så hög kvalitet att Likstammen anses vara en av landets renaste sjöar. Den är klassad som Natura 2000 område med högsta skyddsklass både vad gäller vattenkvalitet och livsmiljöer. I och runt sjön häckar havsörn, storlom, fiskgjuse, fisktärna, berguv, småskrake men även arter som mindre hackspett, tjäder och skogsduva. I det sjönära avrinningsområdet finns värdefulla skogar, naturbetesmarker och ett småbrutet kulturlandskap. Endast små ytor jordbruksmark i avrinningsområdet plöjs regelbundet. En preliminär avgränsning av Likstammens Naturrike utgörs av det område som avgränsats på nedanstående karta. Det omfattar ca 2000 hektar runt sjön och har idag ca 60% av arealen med höga naturvärden. 

Föreningen Likstammens Miljövänner ser som sin främsta uppgift att arbeta med syfte att skydda och bevara Likstammen med de markområden som är belägna närmast sjön, det vill säga Likstammens Naturrike. Arbetet skall så lång möjligt göras i nära samverkan med markägare och boende runt sjön. 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv