2016 > 11

Alf Lettesjö gästades oss 12/11 och berättade om viltet och jakten i Sörmland under historiens gång. Ett 20-tal personer var på plats. Ni som inte kunde komma kan läsa anteckningar från föredraget här.

  • Robin Pettersson • 25 november 2016 10:13:42
    Vad roligt att du tyckte det Anna-Tora. Bra att medlemmarna tycker till, det är viktigt att vi i styrelsen får veta vad som är bra/dåligt och vilka typer av föredrag/aktiviteter som vi ska fokusera på. God Jul och Gott Nytt år till dig med!
  • Anna - Tora Alm • 25 november 2016 10:11:26
    Jag tyckte att föredraget var både roligt och intressant. Vill gärna få mer av liknande sort.
    God Jul och Gott Nytt År till alla Likstammens vänner!
Läs hela inlägget »
Målbild för Ekskogen bakom Bodalen Målbild för Ekskogen bakom Bodalen

Det är Holmen skog som gör den fina naturvårdsinsatsen på sin egna mark vilket ska lyftas fram och hyllas. Åtgärderna som kommer att genomföras är avverkning av gran för att ge ekarna värme och fritt utrymme att växa. . Eken är vårt artrikaste träd med över tusen andra arter knuta till trädet. De flesta gynnas av varma och soliga lägen. Även en död ek i ett ljust läge erbjuder den biologiska mångfalden mängder med livsutrymme. Det finns ett uttryck i skogen - att det finns inget så levande i skogen som ett dött träd. Detta stämmer synnerligen bra på de grova eken vars döda grenar är fyllda av skalbaggslarver som i sin tur utgör föda åt skogens hackspettar som i sin tur mejslar ut boplatser åt sig själva och andra trädhäckande fåglar som knipa och kattuggla.
Om eken står kvar bland granarna så dör den av konkurrensen från mörkrets härskare (granen) och en viktig del av den gamla gårdarnas historia går förlorad. Eken var nämligen ett viktigt träd för de fattiga på landsbygden i och med dess förmåga att vissa år producera mängder av ekollon som användes till svinfoder. Så låt oss tillsammans göra en kulturhistorisk görning och värna om mångfaldens viktigaste träd - eken.
Med hopp om en snar vår!
Skriver Stefan Bleckert

Läs hela inlägget »

Restaureringsåtgärd i Timmermons naturreservat
Just nu pågår ett arbete med att restaurera en del av Timmermons naturreservat. Det är Länsstyrelsen som utför åtgärden med hjälp av skördare samt skotare. Målet med naturvårdsåtgärden är att återskapa en trädklädd betesmark som var den tidigare markanvändningen i området. Området omfattar ca 9 ha (se karta). I nästa år ska det upp stängsel runt området som sen ska betas med djur.

Målbilden
På sikt kommer området att bli en trädklädd betesmark med spridda grova lövträd bla ekar samt enstaka tallar och granar.

Lövträden
Alla lövträd lämnas för fri utveckling och för att skapa solitärer samt lövdungar.

Granarna
Ta bort så gott som all planterad gran som har en ålder på ca 40 år. Dock lämnas enstaka granar som har växt fritt från annan konkurrens kvar. T.ex granar som har barren kvar långt ned men som inte konkurrerar med lövträd. Dessa granar står främst i kanterna mot bergsimpedimenten.

Tallarna
tallen lämnas på dom högre partierna för fri utveckling. I övrigt lämnas grupper av tall kvar för att fungera som trädklädda dungar samt minska hyggesintrycket. I dungarna kan försiktig plockhuggning ske för att gynna grövre tall på sikt.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv