2016 > 09


Alf Lettesjö kommer den 12 november och berättar om vilt och jakt i sörmland och dess utvecklingen under 1900-talet. 

Datum: 12 november 2016
Plats: Tovetorp
Tid: 14-16

Välkomna!

Läs hela inlägget »

"Sverige och världen står inför enorma utmaningar. Hur ska vi undvika de klimatförändringar som alltmer redan drabbar oss med ökande temperaturer, extrema stormar och stigande havsnivåer?
Hur ska Sverige bli klimatneutralt?
Anders Wijkman presenterar Miljömålsberedningens förslag"
 
Plats: Elektron, Gnesta, 17 september kl 14.00

Läs hela inlägget »

Strax norr om Timmermon vid sjön Likstammen, bara 500m utefter vägen mot Torpesta/Öster Malma, sker nu  restaureringen av en betesmark. Det handlar om att återställa ett tidigare beteslandskap som planterades med granskog för ca 50 år sedan. Dessförinnan var området betesmark med enstaka större lövträd bl.a. ek, rönn, björk och asp.  Olof Linden som är markägaren (och dessutom föreningens ordförande) försöker nu återställa marken till det skick den var på 1950-talet. Granskogen avverkas men alla lövträd och tall lämnas kvar. Bland annat kommer flera ekar som levt en tynande tillvaro de senaste åren att få en ny chans. I området finns också några smärre alkärr och hasselsnår vilka givetvis också sparas. Återställandet av marken överensstämmer med de mål som formulerats inom Stefan Bleckerts utredning kring kriterier för miljöanpassad markanvändning för gynnande av biodiversiteten i Likstammens avrinningsområde. Restaureringen stöds delvis av Länsstyrelsens miljöersättning “Restaurering av betesmarker och slåtterängar”. Handläggare på Länsstyrelsen är Malin Almquist.  Olof tackar alla som bidragit med råd och han liksom vi andra ser fram emot resultaten, dvs sett öppnare och vackrare strandlandskap vid Likstammen. 

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv