Likstammens Naturrike och Likstammens Miljövänner

Naturrike är ett namn som i dag används för att beteckna ett område med särskilda naturvärden knutna till land och vatten. För att bevara och utveckla ett naturrikes värden krävs en hänsynsfull skötsel, där framförallt skogsbruk, jordbruk och friluftsliv anpassas till områdets naturvärden. 

Sjön Likstammen ligger centralt i Sörmland strax söder om Gnesta. Likstammens karaktär som klarvattensjö utan allvarliga föroreningsproblem och annan miljöpåverkan gör den unik. Vattnet i sjön är av så hög kvalitet att Likstammen anses vara en av landets renaste sjöar. Den är klassad som Natura 2000 område med högsta skyddsklass både vad gäller vattenkvalitet och livsmiljöer. I och runt sjön häckar havsörn, storlom, fiskgjuse, fisktärna, berguv, småskrake men även arter som mindre hackspett, tjäder och skogsduva. I det sjönära avrinningsområdet finns värdefulla skogar, naturbetesmarker och ett småbrutet kulturlandskap. Endast små ytor jordbruksmark i avrinningsområdet plöjs regelbundet. En preliminär avgränsning av Likstammens Naturrike utgörs av det område som avgränsats på nedanstående karta. Det omfattar ca 2000 hektar runt sjön och har idag ca 60% av arealen med höga naturvärden. 

Föreningen Likstammens Miljövänner ser som sin främsta uppgift att arbeta med syfte att skydda och bevara Likstammen med de markområden som är belägna närmast sjön, det vill säga Likstammens Naturrike. Arbetet skall så lång möjligt göras i nära samverkan med markägare och boende runt sjön. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter