Naturvårdshuggning i Timmermons naturreservat

Restaureringsåtgärd i Timmermons naturreservat
Just nu pågår ett arbete med att restaurera en del av Timmermons naturreservat. Det är Länsstyrelsen som utför åtgärden med hjälp av skördare samt skotare. Målet med naturvårdsåtgärden är att återskapa en trädklädd betesmark som var den tidigare markanvändningen i området. Området omfattar ca 9 ha (se karta). I nästa år ska det upp stängsel runt området som sen ska betas med djur.

Målbilden
På sikt kommer området att bli en trädklädd betesmark med spridda grova lövträd bla ekar samt enstaka tallar och granar.

Lövträden
Alla lövträd lämnas för fri utveckling och för att skapa solitärer samt lövdungar.

Granarna
Ta bort så gott som all planterad gran som har en ålder på ca 40 år. Dock lämnas enstaka granar som har växt fritt från annan konkurrens kvar. T.ex granar som har barren kvar långt ned men som inte konkurrerar med lövträd. Dessa granar står främst i kanterna mot bergsimpedimenten.

Tallarna
tallen lämnas på dom högre partierna för fri utveckling. I övrigt lämnas grupper av tall kvar för att fungera som trädklädda dungar samt minska hyggesintrycket. I dungarna kan försiktig plockhuggning ske för att gynna grövre tall på sikt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter